سفارش
لطفا مبلغ سفارش خود را به شماره حساب 0103974869001 بانك صادرات به نام مجيد آقايي واریز نموده و اصل فیش واریزی را به شماره 03517251717 فکس نمایید . بعد از آن با شما تماس گرفته خواهد شد و ترتیب ارسال محصولات خواهد داده شد .